Новини
Въвеждане за търговия на емисията от увеличение на капитала.
09.09.2008
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 09.09.2008 г. е прието решение за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А” последваща емисия от акции от увеличението на капитала на „БИЛБОРД” АД в размер на 7 500 000 лв.
 
Включване на “БИЛБОРД” АД в BG 40
08.09.2008
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 08.09.2008 г. е прието решение за включване на “БИЛБОРД” АД към базата на индекса BG 40 считано от 23.09.2008 г.
 
Откриване на новата печатна база в град Варна
08.09.2008
На 05.09.2008г. беше официално открита новата печатна база в бизнес център Bee Garden, гр. Варна.
 
Активна е новата електронна страница на дружеството
26.08.2008
От 26.08.2008 г. е активна новата електронна страница на дружеството – www.digitalprint.bg, която ще функционира паралелно с корпоративната страница.
 
 
Вписване на увеличението на капитала и промените в Устава на БИЛБОРД АД в Търговския регистър
20.08.2008
На 19.08.2008г. въз основа на приети решения на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2008г., увеличението на капитала на „БИЛБОРД” АД от 7 500 000 лева на 15 000 000 e вписани в търговския регистър.
 
“ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД придобива недвижими имоти на стойност 4 880 000 ЕВРО.
13.08.2008
Във връзка с оповестените инвестиционни намерения за изграждане на нова офсетова и широкоформатна дигитална печатна база в бизнес център Bee Garden, гр. Варна, “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД – 100 % дъщерно дружество на „БИЛБОРД” АД е сключило на 12.08.2008г. окончателен договор за придобиване на недвижими имоти с обща площ 5 466 кв.м. на стойност 4 880 000 ЕВРО.
 
Обща рамка на инвестициите в основна дейност до края на 2008г.
01.08.2008
На свое заседание, проведено на 31.07.2008г. Съветът на директорите на „Билборд” АД прие обща рамка на инвестициите в основна дейност до края на 2008г., а именно широкоформатен дигитален печат - гр. София, широкоформатeн дигитален печат в гр. Варна чрез дъщерното дружество “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД и офсетов печат в гр. Варна посредством дъщерното дружество „ДЕДРАКС” ООД.
 
„Хиитсет” ЕООД получи разрешение за строеж на основния обект
30.07.2008
На 30.07.2008г. „Хиитсет” ЕООД получи от Община Костинброд разрешение за строеж на основния обект - печатна база за листов и ролен печат и за изграждане на инфраструктурните обекти (пътища, канализация, водопровод и инсталация за електроснабдяване).