Новини
Нова корпоративна електронна страница на БИЛБОРД АД
01.07.2008
С настоящото уведомяваме всички акционери на БИЛБОРД АД, всички инвеститори и заинтересовани лица, че от 01.07.2008г. е активна новата корпоративна електронна страница на дружеството – www.bilbord.bg.
 
Допълнителни точки по дневния ред на свиканото за 30.06.2008 г. редовно общо събрание
13.06.2008
На 13.06.2008г. в дружеството е постъпило уведомление от акционера Васил Генчев на основание чл. 223а, ал. 4 от ТЗ, в качеството му на акционер, притежаващ повече от три месеца над 5 на сто от капитала на Билборд АД. Акционерът е представил обявени в Търговския регистър допълнителни точки по дневния ред на свиканото за 30.06.2008 г. редовно общо събрание на акционерите на Билборд АД, както и предложенията за решения и писмените материали.
 
МОУШЪН AРТС ООД е избрана за единствен рекламен оператор за МОЛ ВАРНА.
12.06.2008
Днес, 12.06.2008г. на официална церемония беше открит МОЛ ВАРНА. В тази връзка, Билборд АД уведомява акционерите на дружеството, всички инвеститори и заинтересовани лица, че дъщерното дружество МОУШЪН АРТС ООД е избрано за единствен рекламен оператор по отношение на всички външни и вътрешни рекламни съоръжения на МОЛ ВАРНА.
 
Поканата за Общото събрание на 30.06.2008 г. е обявена в Търговския регистър
23.05.2008
Поканата за Общото събрание на Билборд АД за 30.06.2008 г. е обявена в Търговския регистър на 21.05.2008 г. с номер 20080521130505 и е публикувана в един централен ежедневник - в-к Пари на 23.05.2008 г. съгласно изискванията на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 от Търговския закон.
 
Приключи одитът на БИЛБОРД АД за съответствие с програмата за социална политика
19.05.2008
Приключи одитът на Билборд АД за съответствие с програмата за социална политика, изготвен по поръчка на L’OREAL от международната одиторска организация Intertek. Констатирано е, че Билборд АД отговаря на изискванията за партньорско дружество, съгласно утвърдените в L’OREAL политики.
 
46% ръст на продажбите на консолидирана основа за първото тримесечие сочат резултатите от междинния консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2008г.
13.05.2008
Билборд АД е реализирало нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 5 641 хил. лева за първото тримесечие на 2008 г., което представлява ръст на продажбите от 46 % в сравнение със същия период на 2007 г.
 
Годишен консолидиран финансов отчет за 2007г
29.04.2008
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен консолидиран финансов отчет за 2007г.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2008г
25.04.2008
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2008г.
 
Покана за редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството
25.04.2008
Билборд АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността Покана за редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството и писмени материали по точките от дневния ред.
 
Хиитсет ЕООД представя документи за получаване на сертификат за инвестиция – клас А
18.04.2008
Хиитсет ЕООД – 100% собственост на БИЛБОРД АД е представило необходимите документи в Българска Агенция за Инвестиции за получаване на сертификат за инвестиция – клас “А”, съгласно изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ с оглед предстоящото реализиране на проекта за изграждане на нова печатна база в гр. Костинброд.
 
211 - 220 от 228