Общо събрание на акционерите
Компетентност на общото събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите

 1. Изменя и допълва устава на Дружеството
 2. Увеличава и намалява капитала
 3. Преобразува и прекратява Дружеството
 4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя начина на възнаграждението им
 5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори)
 6. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител (регистриран одитор), взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент
 7. Решава издаването на облигации
 8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност
 9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
 10. Взема решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК
 11. Решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и устава
Свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите

Редовно годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД - 28.06.2024 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД - 30.06.2023 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД - 29.06.2022 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД - 29.06.2021 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД - 28.09.2020 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД - 28.06.2019 г.

Извънредно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД - 12.11.2018 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД - 29.06.2018 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД - 29.06.2017 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Билборд АД – 16.06.2016 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Билборд АД – 30.06.2015 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Билборд АД – 27.06.2014 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Билборд АД – 24.06.2013 г.

Извънредно общо събрание на акционерите на Билборд АД – 18.12.2012 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Билборд АД – 20.06.2012 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Билборд АД – 14.06.2011

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Билборд АД – 22.06.2010

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Билборд АД – 30.06.2009

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Билборд АД – 30.06.2008

Образец на пълномощно за учестие в общото събрание на акционерите