Корпоративно ръководство

Билборд АД има едностепенна система на управление с тричленен състав на Съвета на директорите.

Едностепенната система на управление на дружеството гарантира по-голяма оперативност и гъвкавост при вземане на решения, а ясното разпределение на функциите и корпоративните отговорности между членовете на съвета способства за по-доброто и ефективно управление на дружеството в интерес на всички акционери.

Всички членове на корпоративното ръководство на Билборд АД имат доказани управленски и професионални качества.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 16.06.2016 г. е приетото решение за преизбиране на всички членове на СД на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат.

Решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 23.06.2016 г.

Калин Василев Генчев - Председател на СД
Образование
Висше
Технически Университет, гр. София, 2001г.
Специалност: Индустриален мениджмънт
Професионален опит
 • Управител на "Моушън артс" ООД от 1997 г.
 • Търговски директор на "Билборд" АД от 2001 г.
 • Председател на СД на "Билборд" АД от 2007 г.
Дружества, в които е бил член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години, освен посочените по-горе
 • "Дигитал Принт" ООД - управител
 • "Инстор Медия" ООД - управител
 • "КВК" ООД - управител
Дружества, в които притежава повече от 25 на сто от капитала
 • "Импекс БГ" ООД
 • "Мегапрожект" ООД
Стефан Василев Генчев - Изпълнителен член на СД
Образование
Висше
Технически Университет, гр. София, 1998г.
Специалност: Индустриален мениджмънт
Професионален опит
 • Управител на “Дедракс” ООД от 1994 г.
 • Изпълнителен директор на “Билборд” АД от 2001 г.
Дружества, в които е бил член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години, освен посочените по-горе
 • “Комуникационни решения” ООД - управител
 • “Фактор И.Н.” АД - член на колективен орган на управлението
 • “Г.В.С. - компютеринг” ООД - управител
 • “Дедракс” ООД - управител
Няма дружества, в които притежава повече от 25 на сто от капитала
Десислав Грозев Томов - независим член на Съвета на директорите
Образование
Висше
Факултет по обществено здраве към Медицински университет гр. Пловдив, 2012 г.
Специалност: Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт
Медицински университет София, 1999 г.
Специалност: магистър-лекар
Професионален опит
 • 2006 - 06.11.2012 г. - Управител на регионален офис Пловдив на БИЛБОРД АД
 • 2004 - 2006 г. - Лекар ординатор в Централна клинична лаборатория - УМБАЛ Свети Георги ЕАД - гр. Пловдив
 • 2001 - 2002 г. - Търговски представител на Хигия АД – фармацевтичен склад
 • 2001 г. - Медицински представител в отдел детски храни на Нестле България АД
 • 2000 - 2001 г. - Помощник управител, лекар ординатор в Неотложна медицинска помощ - Цитомедика ООД
 • 2000 г. - лекар-ординатор в Неотложна помощ ДКЦ 5
Дружества, в които е бил член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник, които притежава повече от 25 на сто от капитала през последните 5 години
Няма други дружества освен БИЛБОРД АД, в които е бил член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години
Борислав Христов Борисов – независим член на Съвета на директорите
Образование
Висше
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Учител по български език и история
Професионален опит
 • 2003 - 01.06.2014 г. - зам. Директор производство, мениджър логистика в БИЛБОРД АД
 • 1994 - 2002 г. - технически изпълнител – мониторинг на рекламни съоръжение в рекламна агенция “Крес”
Дружества, в които е бил член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник, които притежава повече от 25 на сто от капитала през последните 5 години
Няма други дружества освен БИЛБОРД АД, в които е бил член на управителните и на контролните органи, прокурист или съдружник през последните 5 години