Регистриран одитор

На редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 16.06.2016 г. за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. беше избрана Магдалена Цветкова – регистриран одитор с дипл. № 659, съгласно препоръката на одитния комитет.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 30.06.2015 г. за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. беше преизбрано специализирано одиторско предприятие Н С КОНСУЛТИНГ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. България 73, вх. А, ет. 2, ап. 107, рег. с ЕИК: 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (Рег. № 142) в ИДЕС през месец Септември 2010 г., съгласно препоръката на одитния комитет

За повече информация: www.nsco.eu

На редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 27.06.2014 г. беше избрано специализирано одиторско предприятие Н С КОНСУЛТИНГ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. България 73, вх. А, ет. 2, ап. 107, рег. с ЕИК: 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (Рег. № 142) в ИДЕС през месец Септември 2010 г. за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., съгласно представената препоръка на одитния комитет.

За повече информация: www.nsco.eu

На редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 24.06.2013 г. беше избрано специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., съгласно представената препоръка на одитния комитет.

За повече информация: www.deloitte.com

На редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 14.06.2012 г. беше избрано специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС за регистриран одитор на дружеството за 2012 г., съгласно представената препоръка на одитния комитет.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 14.06.2011 г. беше избрано специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. «Александър Стамболийски» № 103, с ЕИК: 121145199, регистрирано под № 003 в регистъра на ИДЕС за регистриран одитор на дружеството за 2011 г., съгласно представената препоръка на одитния комитет.

На редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 22.06.2010 г., въз основа на препоръка на одитния комитет, специализираното одиторско предприятие „HLB БЪЛГАРИЯ” ООД беше преизбрано за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

За повече информация:www.hlb-bulgaria.com

На редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 30.06.2009 г., въз основа на препоръка на одитния комитет, специализираното одиторско предприятие „HLB БЪЛГАРИЯ” ООД беше преизбрано за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

С решение на редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 30.06.2008 г. за регистриран одитор, който да осъществи проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. беше избрано специализирано одиторско предприятие „HLB БЪЛГАРИЯ” ООД.