Одитен комитет

На проведеното на 30.06.2015 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД общото събрание на акционерите избра одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат в състав Валери Танов - председател и Станимир Генчев – член на одитния комитет и определи възнаграждение на членовете в размер на 50 лв. за участие във всяко заседание.

На проведеното на 24.06.2013 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД общото събрание на акционерите избра одитен комитет на БИЛБОРД АД с 2-годишен мандат в състав Валери Танов - председател, Даниела Пеева и Станимир Генчев – членове и определя възнаграждение на членовете в размер на 50 лв. за участие във всяко заседание.

На проведеното на 14.06.2011 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД общото събрание на акционерите освободи Петър Дойнов от длъжността председател на одитния комитет и избра Андрей Антов Антов за нов член на одитния комитет на дружеството. Общото събрание на акционерите определи 2-годишен мандат на одитния комитет и избра Андрей Антов Антов за негов председател.

На проведеното на 22.06.2010 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД одитният комитет на дружеството беше преизбран за нов двугодишен мандат.

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведено на 30.06.2009 г. избра одитен комитет на дружеството в състав Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет и определи 1-годишен мандат на комитета.

Съгласно разпоредбите на Закона за независим финансов одит, одитният комитет изпълнява следните функции:

  1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
  2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
  3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
  4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
  5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

Избраният от общото събрание на акционерите на дружеството регистриран одитор докладва на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на дружеството във връзка с процеса на финансово отчитане.

Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите на дружеството веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.