Дивидентна политика

През последните три години дружеството не е разпределяло паричен дивидент на акционерите като реализираната през съответните години печалба от дружеството е отнасяна като неразпределена печалба.

Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД разполага с компетентност по предложение на Съвета на директорите да приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството под формата на дивидент.