Корпоративно управление

Корпоративната политика на БИЛБОРД АД има за цел гарантиране възможността на всички акционери да упражняват ефективно своите права, съгласно нормативната уредба и Устава на дружеството, както и осигуряване на максимална прозрачност и информираност на всички акционери, заинтересовани лица и инвестиционната общност относно цялостната дейност на компанията и дружествата от икономическата група.

Програмата за корпоративно управление на БИЛБОРД АД, приета през 2008 г. е съобразена със заложените в Националния Кодекс за Корпоративно Управление препоръки и е подчинена на принципа „ПРИЛАГАНЕ ИЛИ ОБЯСНЕНИЕ”. Корпоративното ръководство на дружеството се ангажира регулярно да представя информация доколко дружеството прилага принципите на поведение, които са залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление и да предоставя обяснение как проблемните ситуации ще бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по отношение на БИЛБОРД АД.