Корпоративен календар

Корпоративният календар на „БИЛБОРД” АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и в изпълнение на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Целта на този Календар е да предостави информация относно най-съществените корпоративни събития за дружеството, както и относно отговорните лица и препоръчителните срокове, в които тези събития следва да се осъществят.

В случай, че настъпят промени в дейността на дружеството и в случай, че възникне нужда от представянето на по-голям обем публична информация Съветът на директорите на „БИЛБОРД” АД ще извърши необходимите корекции в корпоративния календар, като уведоми за това акционерите, потенциални инвеститори, заинтересованите лица, както и финансовите журналисти и анализатори чрез оповестяване на информацията на Комисията за финансов надзор и на обществеността по предвидения в закона ред.