Права на акционерите
Права на акционерите на Билборд АД съгласно действащата нормативно уредба и устава на дружеството

Нормативната уредба, която регламентира правата на акционерите е обща – Търговски закон (ТЗ) и специална – Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), който урежда някои специфични положения, касаещи правата на акционери на публични дружества.

 • Право на един глас

  Всяка обикновена акция от капитала на Билборд АД дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

  Правото на глас е основно неимуществено право на акционерите, чрез което те участват в управлението на дружеството. Правото се упражнява при приемането на решения на общото събрание по всички въпроси, включени в дневния ред. Всяка акция на дружеството дава право на един глас. Дружеството не може да издава акции с право на повече от един глас. Ако собствениците на акцията или акциите са повече от един, те упражняват правото на глас заедно, като определят пълномощник.
  За да възникне правото на глас за акционер на дружеството е необходимо той да е изплатил емисионната стойност на акцията/ите, като дружеството, съответно увеличението на капитала му, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

  Правото на глас се упражнява от лица, които са придобили акции и са вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Вписването на лицето в книгата на акционерите е достатъчно условие за придобиването на качеството акционер, респективно то да има право да вземе участие в Общото събрание на акционерите и да упражни правото си на глас, след съответната му надлежна легитимация. Съгласно изрична разпоредба на ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите на публичното дружество, незабавно след получаване на поканата за свикване на общо събрание трябва да оповести последната дата за сключване на сделки с тези акции, в резултат на които приобретателите им ще могат да упражнят право на глас в съответното общо събрание – чл.115б, ал.3 от ЗППЦК. Акционерите с правото на глас участвуват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

 • Право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията

  Правото на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията е основно имуществено право на акционера, което се изразява в правото му да получи припадащата му се част от печалбата на дружеството, съразмерна на участието му в капитала. Конкретните законово определени предпоставки за получаване на дивидент са:

  • изтичане на финансовата година
  • реализиране на положителен финансов резултат (печалба) от дружеството
  • приемане на годишния финансов отчет на дружеството от общото събрание на акционерите
  • според проверения и приет годишен финансов отчет, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно до образува по закон или устав
  • приемане на решение на общото събрание на акционерите за разпределяне на реализираната печалба под формата на дивидент

  Право да получат дивидент имат всички лица, които са вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което са приети годишния финансов отчет и решението за разпределяне на печалбата. Присъствието на лицето в списъка на акционерите към горепосочената дата, предоставен на дружеството от Централен депозитар АД е достатъчно условие то да получи дивидент, след надлежната му легитимация. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания от общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му, като разходите по изплащането са за сметка на дружеството. Лицата, имащи право на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството, като се отнасят във фонд „Резервен”. Правото на дивидент не може да бъде отменяно или ограничавано въз основа на разпоредба на Устав, решение на общо събрание на акционерите или на управителен орган на дружеството, но упражняването му търпи ограничения в следните насоки:

  1. Не може да се разпределя дивидент в размер, който надхвърля границите на чистата печалба за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд “Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд “Резервен” и другите фондове на дружеството
  2. Недопустимо е авансово изплащане на дивидент преди приемане на годишния финансов отчет
  3. Най-малко 1/10 част от печалбата на акционерното дружество трябва да се отделя, докато средствата във фонд “Резервен” достигнат поне 1/10 част от капитала на дружеството
 • Право на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията

  Правото на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията е основно имуществено право на акционера, което се съдържа в членственото правоотношение. Упражняването на това право предполага прекратено дружество. Това право е условно - то възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

  Право на ликвидационен дял имат само лица, които са акционери на дружеството към момента на неговото прекратяване.

 • Допълнителни права, произтичащи от основните

  Всяка акция от капитала на Билборд АД дава и допълнителни права, произтичащи от основните:

  • Право на записване на част от новите акции при увеличаване капитала на дружеството, съразмерна на притежаваните акции до увеличаването. На основание чл.112, ал.1 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на дружеството настоящите акционери имат право на предпочтително придобиване на част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане. Това право не може да бъде отменяно или ограничавано въз основа на разпоредба на устав, решение на общо събрание или на управителен орган на дружеството.
  • Правото на участие в управлението на дружеството, вкл. правото да избира и да бъде избиран в управителните органи на дружеството
  • Правото на информация се изразява във възможността на акционерите да преглеждат всички писмени материали, свързани с дневния ред на свиканото общото събрание, да получават тези материали при поискване безплатно, както и да получават протоколите и приложенията към тях от минали общи събрания, които дружеството е длъжно да пази. Правото на информация обхваща и правото да получават верни и изчерпателни отговори, по същество от членовете на Съвета на директорите и прокуриста на дружеството на поставени въпроси по време на Общото събрание на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. По всяко време акционерите имат право да искат и получават информация относно финансово-икономическото състояние на дружеството от Директора за връзки с инвеститорите.
  • Правото да се иска назначаване на регистрирани одитори от съда, ако такива не са били избрани от общото събрание на акционерите
  • Правото на отмяна решенията на общото събрание на дружеството дава възможност на всеки акционер да предяви иск срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище за отмяна решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на устава
  • Правото на защита на членството дава възможност на всеки акционер на дружеството, без ограничения във времето, да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството, за да защити правото си на членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството.
  • Правото да свикват общо събрание на акционерите, когато притежават над 5 на сто от акциите с право на глас
  • Правото да искат назначаване на контрольор, когато притежават над 5 на сто от акциите с право на глас
  • Правото да включват допълнително въпроси в дневния ред на вече свикано Общо събрание на акционерите, когато притежават над 5 на сто от акциите с право на глас повече от 3 месеца.

Уставът на Билборд АД не предвижда други особени права и привилегии по акциите от капитала на дружеството.

Права на акционерите, свързани с общото събрание на акционерите

Всеки акционер на дружеството има право:

 1. Да бъде уведомяван за свикано общо събрание на акционерите по предвидения в закона ред
 2. Да преглежда всички материали във връзка със свикано общо събрание на акционерите и при поискване – да получи тези материали безплатно
 3. Да участват в общото събрание на акционерите като изказва мнения, прави предложения и поставя въпроси по точките, включени в дневния ред на събранието, както и да упражнява правото си на глас
 4. Да получава верни и изчерпателни отговори по същество от членовете на Съвета на директорите на въпросите, зададени на общото събрание относно финансовото и икономическо състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация
 5. Да преглежда протоколите от проведени общи събрания, както и приложенията към тях
 6. Да иска присъствие на нотариус на общото събрание на акционерите, който да състави констативен протокол по чл.488а от ГПК
 7. Да предяви иск за отмяна на решение на общото събрание на акционерите по реда на чл. 74 от ТЗ, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на Устава на дружеството

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание след обнародване/ представяне на поканата в Търговския регистър за свикването му; не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, акционерите представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях; най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат:

 1. Да поискат от окръжния съд свикване на общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред; ако в едномесечен срок от искането на акционерите за свикване на общо събрание то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по регистрация на дружеството свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието
 2. Да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си