Акционерна структура
Капитал

Капиталът на БИЛБОРД АД е в размер на 15 000 000 лв., разпределен в 15 000 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
ISIN код на емисията: BG1100088076

Акционерна структура
Наименование на акционер Процент от капитала
Васил Стефанов Генчев 25.024 %
Стефан Василев Генчев 20.000 %
Калин Василев Генчев 20.000 %
Венета Стефанова Генчева 9.890 %
Други физически и юридически лица 25.086 %

Регистрация за търговия на БФБ - София АД

Първоначалната емисия акции на дружеството в размер на 7 500 000 лв., разпределени в 7 500 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една е регистрирана за търговия на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” на БФБ-София АД на 15.02.2008 г.

Последваща емисия от акции в размер на 7 500 000 лв., разпределени в 7 500 000 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1.00 лв. всяка една от увеличението на капитала на БИЛБОРД АД, осъществено през 2008 г.е въведена за търговия на БФБ на 17.09.2008 г.

Към 31.12.2016 г. емисията акции на БИЛБОРД АД в размер на 15 000 000 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас се търгува на Основен пазар на БФБ-София АД, Сегмент Акции Standard.

Присвоеният борсов код на емисията акции на Билборд АД е 5ВР.