Програма за корпоративно управление

Програмата за корпоративно управление на Билборд АД е разработена в изпълнение изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа въз основа на международно приетите стандарти за добро корпоративно управление на ОИСР. Програмата е съобразена с изискванията и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и има за цел да промотира по-високите стандарти и добри практики в областта на корпоративното управление, към които дружеството ще се придържа в своята дейност. Тя установява основните насоки на корпоративната политика на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД с оглед гарантиране възможността на акционерите да упражняват ефективно своите права, съгласно нормативната уредба и Устава на дружеството, както и с цел осигуряване на максимална прозрачност и информираност на всички акционери, заинтересовани лица и цялата инвестиционна общност.