Новини
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2008 г.
20.11.2008

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2008 г.

Според представените резултати, “БИЛБОРД” АД е реализирало нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 20 040 хил. лева за третото тримесечие на 2008 г., което представлява ръст на продажбите от 34.73 % в сравнение със същия период на 2007 г.

Реализираната през третото тримесечие на 2008 г. нетна печалба на дружеството на консолидирана основа е в размер на 1 441 хил. лева, което представлява ръст на печалбата на консолидирана основа от 54.12 % в сравнение със същия период на 2007 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.