Новини
БИЛБОРД АД закупи 30.13 % от капитал на „ТИПО ПРИНТ” ЕООД
29.12.2008
Въз основа на решение на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, дружеството закупи 430 дружествени дяла, представляващи 30.13 % от съдебно регистрирания капитал на „ТИПО ПРИНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1619, район Витоша, ул. НИКОЛА ПЕТКОВ No 1, ЕИК 130109095 за сумата от 370 000 лв. Стойността на сделката е определена въз основа на оценка, изготвена от независим лицензиран оценител. Дружество „ТИПО ПРИНТ” ЕООД е заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал.5 от ЗППЦК, но стойността на придобиването представлява 1.10 % от стойността на активите на БИЛБОРД АД съгласно последния одитиран финансов отчет – годишен финансов отчет към 31.12.2007 г., която е по-ниската от двете стойности, определени в чл.114, ал.1, т.1, б. „б” от ЗППЦК.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.