Новини
Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2008г.
24.10.2008

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2008 г.

Според представените резултати, от началото на годината до края на третото тримесечие на 2008г. “БИЛБОРД” АД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 9332 хил. лева, финансови приходи в размер на 40 хил.лв., и отчита общо приходи от дейността в размер на 9372 хил.лв., като само през третото тримесечие са отчетени приходи от продажби в размер на 2795 хил. лева, съответно общо приходи от дейността в размер на 2824 хил.лв.

Реализираната до края на третото тримесечие на 2008 г. печалба от дейността с натрупване е в размер на 1407 хил.лв., а нетна печалба - в размер на 1259 хил. лева. Само през третото тримесечие на 2008г. е отчетена печалба от дейността в размер на 149 хил.лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.