Новини
46% ръст на продажбите на консолидирана основа за първото тримесечие сочат резултатите от междинния консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2008г.
13.05.2008
Билборд АД е реализирало нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 5 641 хил. лева за първото тримесечие на 2008 г., което представлява ръст на продажбите от 46 % в сравнение със същия период на 2007 г.
 
Годишен консолидиран финансов отчет за 2007г
29.04.2008
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен консолидиран финансов отчет за 2007г.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2008г
25.04.2008
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2008г.
 
Покана за редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството
25.04.2008
Билборд АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността Покана за редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството и писмени материали по точките от дневния ред.
 
Хиитсет ЕООД представя документи за получаване на сертификат за инвестиция – клас А
18.04.2008
Хиитсет ЕООД – 100% собственост на БИЛБОРД АД е представило необходимите документи в Българска Агенция за Инвестиции за получаване на сертификат за инвестиция – клас “А”, съгласно изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ с оглед предстоящото реализиране на проекта за изграждане на нова печатна база в гр. Костинброд.
 
БИЛБОРД АД представи документ съгласно чл. 82б, ал.1 от ЗППЦК
18.04.2008
Билборд АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността документ съгласно чл. 82б, ал.1 от ЗППЦК относно информацията, която Билборд АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Република България или в друга държава.
 
Вписване на ХИИТСЕТ ЕООД в търговския регистър
11.04.2008
Въз основа на Удостоверение от 10.04.2008г. от Агенция по вписванията – Министерство на правосъдието към датата на уведомлението в търговския регистър е вписано еднолично дружество с ограничена отговорност ХИИТСЕТ ЕООД с едноличен собственик на капитала БИЛБОРД АД.
 
Одитиран годишен финансов отчет за 2007г.
31.03.2008
Билборд АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността одитиран годишен финансов отчет за 2007г.
 
Билборд АД ce присъединява към Националния Кодекс за корпоративно управление
06.03.2008
На заседание на СД на Билборд АД, проведено на 06.03.2008г. беше взето решение за присъединяване на дружеството към Националния Кодекс за корпоративно управление, официално приет през месец октомври 2007г.
 
Одит по ISO 9001:2000.
05.03.2008
Съветът на директорите на Билборд АД уведомява акционерите, всички инвеститори и заинтересовани лица, че дружеството премина успешен периодичен одит по ISO 9001:2000.
 
231 - 240 от 243