Новини
Допълнителни точки по дневния ред на свиканото за 30.06.2008 г. редовно общо събрание
13.06.2008

На 13.06.2008г. в дружеството е постъпило уведомление от акционера Васил Генчев на основание чл. 223а, ал. 4 от ТЗ, в качеството му на акционер, притежаващ повече от три месеца над 5 на сто от капитала на Билборд АД. Акционерът е представил обявени в Търговския регистър допълнителни точки по дневния ред на свиканото за 30.06.2008 г. редовно общо събрание на акционерите на Билборд АД, както и предложенията за решения и писмените материали.

В търговския регистър са обявени следните допълнително включени точки в дневния ред на ОСА:

Като т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за отнасяне на премиите от емисии във Фонд Резервен на дружеството; Проект за решение: ОСА приема решение премиите от резерви на дружеството в размер на 9 616 хил. лева да бъдат отнесени във Фонд Резервен на дружеството.

Като т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ; Проект за решение: ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, които е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.