Новини
Хиитсет ЕООД получи сертификат за инвестиция клас А
10.07.2008

Днес - 10.07.2008г. на официална церемония заместник - министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева връчи издадения от Българска Агенция за Инвестиции Сертификат за инвестиция клас А на Хиитсет ЕООД - 100% дъщерно дружество на Билборд АД, гр. София за проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд”. От влизане в сила на новия закон за насърчаване на инвестициите това е едва 4-ят сертификат за такъв клас инвестиция.

На церемонията, заместник-министър Янева анонсира основните параметри на проекта, а именно, че общата стойност на инвестицията се очаква да бъде до 100,706 млн. лв., като проектът трябва да бъде приключен за две години. Очакванията са през първата година от реализиране на проекта да бъдат назначени 177 души. Според становището на БАИ производството на новата печатна база е със значителен потенциал за износ, насочен основно към съседните държави и базата би могла да реализира продукция и за западноевропейски клиенти като Некерман, Квеле, Отто и др.

След окончателно приключване на преговорите с финансовите институции относно финансиране на проекта, Билборд АД ще оповести конкретните параметри и постигнати договорености за това финансиране, както и точният размер на инвестицията.

Важни предимства, които предоставя сертификатът за инвестиция клас А са, че централните и териториалните органи на изпълнителната власт извършват административно обслужване на инвеститора в срокове с една трета по-кратки от предвидените в съответните нормативни актове, а за някои административни процедури дори е предвиден 5-дневен срок за обслужване.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: