Новини
Междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2008г.
24.07.2008

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2008 г.

Според представените резултати, от началото на годината до края на второто тримесечие на 2008г. “БИЛБОРД” АД е реализирало приходи от продажби в размер на 6 537 хил. лева, финансови приходи в размер на 11 хил.лв., и отчита общо приходи от дейността в размер на 6 548 хил.лв., като само през второто тримесечие са отчетени приходи от продажби в размер на 4 009 хил. лева, съответно общо приходи от дейността в размер на 4 009 хил.лв.

Реализираната до края на второто тримесечие на 2008 г. печалба от дейността с натрупване е в размер на 1 258 хил.лв., а нетна печалба - в размер на 1 160 хил. лева. Само през второто тримесечие на 2008г. е отчетена печалба от дейността в размер на 904 хил.лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.