Новини
Междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2008г.
24.07.2008

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2008 г.

Според представените резултати, от началото на годината до края на второто тримесечие на 2008г. “БИЛБОРД” АД е реализирало приходи от продажби в размер на 6 537 хил. лева, финансови приходи в размер на 11 хил.лв., и отчита общо приходи от дейността в размер на 6 548 хил.лв., като само през второто тримесечие са отчетени приходи от продажби в размер на 4 009 хил. лева, съответно общо приходи от дейността в размер на 4 009 хил.лв.

Реализираната до края на второто тримесечие на 2008 г. печалба от дейността с натрупване е в размер на 1 258 хил.лв., а нетна печалба - в размер на 1 160 хил. лева. Само през второто тримесечие на 2008г. е отчетена печалба от дейността в размер на 904 хил.лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: