Новини
Инвестиционен банков кредит
22.07.2008

Съветът на директорите на “Билборд” АД прие решение, въз основа на което сключи договор с БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД за инвестиционен банков кредит в размер на 1 000 000 евро, който се предоставя на дружеството за закупуване на 5 бр. машини за широкоформатен печат и довършителни работи. Кредитът ще бъде използван от “Билборд” АД във връзка с и при осъществяване на обичайната дейност на дружеството, съгласно предмета му на дейност. В сделката не участват свързани и заинтересувани лица по смисъла на ЗППЦК.

Кредитът е предоставен за срок от 5 г. от датата на сключване на договора.

Като обезпечение за вземанията на банката е договорен особен залог върху машините, които ще бъдат закупени със средствата от кредита.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: