Новини
„БИЛБОРД” АД закупи 25 % от капитала на „ИНСТОР МЕДИЯ” ООД
06.11.2008
Въз основа на съответно прието решение от СД на дружеството, на 06.11.2008 г. „БИЛБОРД” АД сключи договор за закупуване на 125 дружествени дяла, представляващи 25 % от капитала на дъщерното дружество „ИНСТОР МЕДИЯ” ООД с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с рекламни материали и съоръжения, рекламни услуги, дизайн и други дейности и услуги, незабранени от закона. В резултат на придобиването на дяловете „БИЛБОРД” АД става едноличен собственик на капитала на „ИНСТОР МЕДИЯ” ООД.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.