Новини
Разкриване на регулирана информация
26.08.2009
На основание разпоредбите на чл. 82б от ЗППЦК БИЛБОРД АД представи документ, който препраща към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка
 
 
 
Вписване в търговския регистър на промените в Устава на БИЛБОРД АД, приети на годишно общо събрание на акционерите
16.07.2009
Въз основа на решение, прието на  редовното заседание на Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София, проведено на 30.06.2009 г. промените в устава на дружеството, включително промяната в предмета му на дейност са вписани в търговския регистър на 15.07.2009 г.
 
Решения, приети на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД – 30.06.2009 г.
30.06.2009
На редовното заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведеното на 30.06.2009 г. бяха приети следните по-важните решения от акционерите
 
 
Обявяване на поканата за редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството в Търговския регистър
19.05.2009
Поканата за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД е обявена в Търговския регистър на 15.05.2009 г. под № 20090515144755 и е публикувана в един централен ежедневник - в-к «Дневник» на 19.05.2009 г.
 
Съветът на директорите на БИЛБОРД АД прие прогноза на консолидирана основа относно реализиране на проекта КОСТИНБРОД
15.05.2009
Ръководството на БИЛБОРД АД възнамерява да продължи реализирането на проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд” посредством 100 % дъщерното си дружество ХИИТСЕТ ЕООД.
 
Редовно годишно общо събрание на акционерите
14.05.2009
На 14.05.2009 г. БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ и обществеността Покана и писмени материали за редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 30.06.2009 г.
 
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2008 г.
30.04.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2008 г.