Новини
Разкриване на регулирана информация
21.07.2010
На основание разпоредбите на чл. 82б от ЗППЦК приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която БИЛБОРД АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:
  • БИЛБОРД АД е разкривало регулирана информация относно дружеството посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН -  www.fsc.bg.
  • БИЛБОРД АД е разкривало информация към обществеността чрез системата ЕКСТРИ НЮЗ – www.x3news.com и електронната медия ИНВЕСТОР БГ - www.investor.bg, където може да бъде намерен пълният обем от информацията разкривана към обществеността.
  • От 30.03.2010 г. БИЛБОРД АД е разкривало информация към обществеността чрез електронната платформа ИНФОСТОК БГ – www.infostock.bg, където може да бъде намерен пълният обем от информацията разкривана към обществеността след 30.03.2010 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.