Новини
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.
30.11.2010
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.
29.10.2010
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.
 
Периодичен одит по ISO 9001:2008
11.10.2010
БИЛБОРД АД премина успешен периодичен одит за съответствие по корпоративния стандарт ISO 9001:2008
 
БИЛБОРД АД сключи договор за оборотно финансиране с Юробанк И Еф Джи България АД
04.10.2010
БИЛБОРД АД сключи договор с "Юробанк И Еф Джи България" АД за двугодишна кредитна линия в размер на 500 000 евро.
 
Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2010 г.
30.08.2010
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2010 г.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2010 г.
26.07.2010
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2010 г.
 
Разкриване на регулирана информация
21.07.2010
На основание разпоредбите на чл. 82б от ЗППЦК приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която БИЛБОРД АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка.
 
Решение за вътрешно разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
22.06.2010
На свое заседание, проведено на 22.06.2010 г. от 14.00 ч. и във връзка с приетото решение по т.8 от дневния ред на общото събрание на акционерите, проведено на същата дата, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД прие решение за вътрешно разпределение на функциите между членовете на СД.
 
Важни решения, приети от акционерите на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
22.06.2010
На проведеното на 22.06.2010 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, акционерите на дружеството приеха следните важни решения ...
 
БИЛБОРД АД заема второ място в общата класация на компаниите със средна и малка пазарна капитализация в Класацията ДНЕВНИК 100 за 2009 г.
26.05.2010
В годишната класация ДНЕВНИК 100 за 2009 г. на най-добрите публични компании на БФБ-София АД, БИЛБОРД АД заема второ място в общата класация на компаниите със средна и малка пазарна капитализация.