Новини
Междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2011 г.
20.07.2011
БИЛБОРД АД представи пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2011 г.
 
Разкриване на регулирана информация
22.06.2011
На основание разпоредбите на чл. 82б от ЗППЦК приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която БИЛБОРД АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка.
 
Важни решения, приети от акционерите на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
15.06.2011
На проведеното на 14.06.2011 г.  редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, акционерите на дружеството приеха следните важни решения ...
 
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2011 г.
26.05.2011
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2011 г.
 
Годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г.
29.04.2011
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г.
 
Индивидуален годишен финансов отчет за 2010 г.
28.03.2011
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален годишен финансов отчет за 2010 г.
 
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2010 г.
28.02.2011
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2010 г.
 
Преобразуване на ДЕДРАКС
07.02.2011
С настоящото Ви уведомяваме, че на 04.02.2011 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано преобразуване на ДЕДРАКС - дъщерно дружество на БИЛБОРД АД.
 
Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2010 г.
31.01.2011
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2010 г.
 
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.
30.11.2010
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.