Новини
Периодичен одит по ISO 9001:2008
11.10.2010
Съветът на директорите на БИЛБОРД АД уведомява акционерите, всички инвеститори и заинтересовани лица, че дружеството премина успешен периодичен одит за съответствие по корпоративния стандарт ISO 9001:2008, касаещ не само системата за управление на качеството, но и управлението на организацията като цяло.

Стандартът ISO 9001:2008е базиран на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на компанията: насоченост към клиента; лидерство; приобщаване на хората, работещи в организацията; процесен подход; системен подход за управление; непрекъснато подобряване; взимане на решение, основано на факти;взаимноизгодни отношения с доставчиците.

Проведеният одит отново доказа способността на БИЛБОРД АД да предоставя непрекъснато продукти и услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и приложимите нормативни разпоредби и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиентите си.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.