Новини
Решение за вътрешно разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД
22.06.2010
На свое заседание, проведено на 22.06.2010 г. от 14.00 ч. и във връзка с приетото решение по т.8 от дневния ред на общото събрание на акционерите, проведено на същата дата, Съветът на директорите на БИЛБОРД АД прие решение за вътрешно разпределение на функциите между членовете на СД като избра Калин Василев Генчев за Председател на Съвета на директорите, Румен Събев Радев – независим член на Съвета на директорите за Зам.Председател на Съвета на директорите на дружеството и Стефан Василев Генчев за Изпълнителен член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София. На основание разпоредбата на чл.235, ал.2 от ТЗ и чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите определи Стефан Василев Генчев – изпълнителен член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София да представлява дружеството в отношенията му с трети лица.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.