Новини
Важни решения, приети от акционерите на редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
22.06.2010
На проведеното на 22.06.2010 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, акционерите на дружеството приеха следните важни решения:

1. Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади, отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2009 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение да не разпределя паричен дивидент на акционерите, като нетната печалба на дружеството, реализирана през 2009 г. в размер на 641 731.31 лева бъде отнесена като неразпределена печалба.   

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД, Калин Генчев – Председател на СД и Румен Радев – Зам.Председател и независим член на СД за дейността им през 2009 г.

4. Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на дружеството – Стефан Генчев, Калин Генчев и Румен Радев за нов петгодишен мандат. 

5. Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет за нов двугодишен мандат. 

6. Общото събрание на акционерите избра специализираното одиторско предприятие „HLB България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под  № 017 в регистъра на ИДЕС  за  регистриран одитор на дружеството, за 2010 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.