Новини
Продажба на дялове от капитала на асоциираното дружество ТИПО ПРИНТ ООД
21.12.2016

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 19.12.2016 г., на 20.12.2016 г. е извършена продажба на дяловете, притежавани от БИЛБОРД АД и ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД (100 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД) от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД - асоциирано дружество на БИЛБОРД АД.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.
25.11.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2016 г.
28.10.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2016 г.

 
Уведомление относно разкриването на регулирана информация от БИЛБОРД АД към обществеността
30.08.2016

С настоящото и във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, уведомяваме, че БИЛБОРД АД има сключени договори и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез:

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г.
29.08.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г.
28.07.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г.

 
Уведомление относно разкриването на регулирана информация от БИЛБОРД АД през последните 12 месеца
30.06.2016

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която БИЛБОРД АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка

 
Вписване в търговския регистър на решението за преизбиране на членовете на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат
27.06.2016

Във връзка с приетото решение за преизбиране на всички членове на СД на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат на проведеното на 16.06.2016 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, Ви уведомяваме, че решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20160623155948.

 
Решения, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
16.06.2016

Във връзка с проведеното на 16.06.2016 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите

 
Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.
30.05.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен сонсолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.