Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2017 г.
25.04.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2017 г.

 
Одитиран индивидуален годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.
30.03.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността одитиран годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.
28.02.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г.
30.01.2017

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г.

 
Продажба на дялове от капитала на асоциираното дружество ТИПО ПРИНТ ООД
21.12.2016

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 19.12.2016 г., на 20.12.2016 г. е извършена продажба на дяловете, притежавани от БИЛБОРД АД и ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД (100 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД) от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД - асоциирано дружество на БИЛБОРД АД.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.
25.11.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2016 г.
28.10.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2016 г.

 
Уведомление относно разкриването на регулирана информация от БИЛБОРД АД към обществеността
30.08.2016

С настоящото и във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, уведомяваме, че БИЛБОРД АД има сключени договори и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез:

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г.
29.08.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г.
28.07.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г.