Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
29.08.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.06.2018 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 17 464 хил. лв. спрямо 16 420 хил. лв. за същия период на 2017 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 6.36 %. Към 30.06.2018 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 14 576 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2017 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 13 893 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 4.92 %. Към 30.06.2018 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 2 888 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2017 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 2 527 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 14.29 %.

Към 30.06.2018 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 490 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г. на стойност 545 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база с 10.09 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 30.06.2018 г. е на стойност 493 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 30.06.2018 г. в размер на 548 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 30.06.2018 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 344 хил. лв. се понижава с 10.65 % спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 30.06.2017 г. на стойност 385 хил. лв.

Към 30.06.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 2213 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2017 г. в размер на 2210 хил. лв.

Към 30.06.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 929 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2017 г. в размер на 1048 хил. лв., което представлява понижение от 11.35 %.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.
28.11.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2018 г.
29.10.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2018 г.

 
Уведомление
26.09.2018

Във връзка с решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.09.2018 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.10.2018 г., с настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на извънредното заседание на ОСА, представена за обявяване на 17.09.2018 г., не е обявена в Тръговкия регистър към Агенция по вписванията в срок, поради което СД на БИЛБОРД АД ще предприеме действия по свикване и обявяване на ново извънредното заседание на ОСА по нормативно предвидения ред.