Новини
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
27.04.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

Съгласно годишния консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД към 31.12.2017 г., изготвен в съответствие с МСС, БИЛБОРД АД регистрира на консолидирана база нетни приходи от продажби в размер на 35 117 хил. лв., което представлява увеличение с 3.28 % спрямо нетните приходи от продажби за 2016 г, които са на стойност 34 000 хил. лв.

Нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.12.2017 г. са на стойност 29 311 хил. лв. и отчитат повишение от 1.91 % в сравнение с нетните приходи от продажба на продукция към 31.12.2016 г., а нетните приходи от продажба на услуги са на стойност 5 806 хил. лв. и нарастват с 10.82 % спрямо 31.12.2016 г.

Към 31.12.2017 г. дружествата от икономическата група на БИЛБОРД АД отчитат общо приходи от износ на стойност 1929 хил. лв., които представляват 5.49 % от консолидираните нетни приходи от продажби.

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2017 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база финансов резултат – нетна печалба в размер на 694 хил. лв., спрямо регистрираната нетна печалба на консолидирана база към 31.12.2016 г. в размер на 574 хил. лв., което представлява ръст в консолидираната нетна печалба от 20.90 %. Печалбата, отнасяща се към собствениците на дружеството-майка към 31.12.2017 г. е на стойност 399 хил. лв. и отчита повишение от 22.77 % спрямо отчетената печалба към 31.12.2016 г.

 
Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
20.05.2019
С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София на 28.06.2019 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 20.05.2019 г. под № 20190520093542.
 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г.
23.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г.

 
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.
01.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.