Новини
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
27.04.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

Съгласно годишния консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД към 31.12.2017 г., изготвен в съответствие с МСС, БИЛБОРД АД регистрира на консолидирана база нетни приходи от продажби в размер на 35 117 хил. лв., което представлява увеличение с 3.28 % спрямо нетните приходи от продажби за 2016 г, които са на стойност 34 000 хил. лв.

Нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.12.2017 г. са на стойност 29 311 хил. лв. и отчитат повишение от 1.91 % в сравнение с нетните приходи от продажба на продукция към 31.12.2016 г., а нетните приходи от продажба на услуги са на стойност 5 806 хил. лв. и нарастват с 10.82 % спрямо 31.12.2016 г.

Към 31.12.2017 г. дружествата от икономическата група на БИЛБОРД АД отчитат общо приходи от износ на стойност 1929 хил. лв., които представляват 5.49 % от консолидираните нетни приходи от продажби.

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2017 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база финансов резултат – нетна печалба в размер на 694 хил. лв., спрямо регистрираната нетна печалба на консолидирана база към 31.12.2016 г. в размер на 574 хил. лв., което представлява ръст в консолидираната нетна печалба от 20.90 %. Печалбата, отнасяща се към собствениците на дружеството-майка към 31.12.2017 г. е на стойност 399 хил. лв. и отчита повишение от 22.77 % спрямо отчетената печалба към 31.12.2016 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.