Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2018 г.
29.10.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2018 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.09.2018 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 5 739 хил. лв. спрямо 5 381 хил. лв. за същия период на 2017 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 6.65 %. Към 30.09.2018 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 5 635 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2017 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 5 288 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 6.56 %.

Към 30.09.2018 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 510 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2017 г. на стойност 312 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база с 63.46 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на индивидуална база към 30.09.2018 г. е на стойност 510 хил. лв. спрямо нетна печалба на дружеството към 30.09.2017 г. в размер на 312 хил. лв.

Към 30.09.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 1391 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2017 г. в размер на 1299 хил. лв., което представлява увеличение от 7.08 %.

Към 30.09.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 505 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2017 г. в размер на 445 хил. лв., което представлява повишение от 13.48 %.

 
Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
20.05.2019
С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София на 28.06.2019 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 20.05.2019 г. под № 20190520093542.
 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г.
23.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г.

 
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.
01.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.