Новини
Съветът на директорите на БИЛБОРД АД прие прогноза на консолидирана основа относно реализиране на проекта КОСТИНБРОД
15.05.2009

С настоящото Съветът на директорите на БИЛБОРД АД уведомяваме всички акционери на дружеството, всички инвеститори и заинтересовани лица, че независимо от усложнената финансово-икономическа и пазарна конюнктура в следствие на световната криза, ръководството на БИЛБОРД АД възнамерява да продължи реализирането на проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд” посредством 100 % дъщерното си дружество ХИИТСЕТ ЕООД, гр. София, което получи през 2008 г. Сертификат за инвестиция клас А от Българска Агенция за Инвестиции към Министерство на Икономиката и Енергетиката за реализиране на този проект.

БИЛБОРД АД ще продължи да търси стратегически и/или финансови инвеститори за реализиране на проекта, в резултат на което се предвижда да бъде създадена най-голямата, модерна печатна база за листов и ролен печат на Балканите.

В тази връзка на свое заседание, проведено на 15.05.2009 г., Съветът на директорите на БИЛБОРД АД прие прогнозни финансови параметри на консолидирана основа относно реализирането на проекта за периода 2010г. – 2015 г. в хил. евро, както следва:

Категория 2007A 2008A 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
Нетни нетекущи активи 11 330 24 573 22 448 71 118 63 224 55 488 47 940 40 503 33 328
Текущи активи 8 401 9 935 8 660 13 535 31 597 44 128 59 204 76 088 92 513
Общо активи 19 731 34 509 31 108 84 653 94 821 99 616 107 143 116 591 125 841
Нетекущи задължения 4 917 10 130 6 156 37 444 36 000 31 955 27 935 23 922 19 925
Текущи задължения 2 936 7 000 5 677 6 946 13 372 14 625 15 552 17 202 17 781
Общо задължения 7 853 17 130 11 833 44 391 49 373 46 580 43 488 41 124 37 706
Нетни активи 11 878 17 379 19 275 40 263 45 449 53 036 63 656 75 466 88 135


Категория 2006A 2007A 2008A 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
Приходи 8 685 13 494 14 621 18 637 28 947 57 525 65 160 72 957 78 742 81 184
Увеличение на приходи 55% 8% 27% 55% 99% 13% 12% 8% 3%
Брутна печалба 3 664 7 157 7 463 8 430 12 626 22 975 26 141 29 706 31 129 31 766
Брутен марж 42% 53% 51% 45% 44% 40% 40% 41% 40% 39%
EBITDA (печалба преди лихви,
данъци и амортизации)
2 975 5 987 4 643 5 131 8 223 16 668 19 026 21 894 22 774 23 166
EBITDA марж 34% 44% 32% 28% 28% 29% 29% 30% 29% 29%
Нетна печалба 927 2 840 1 453 1 896 3 093 5 186 7 587 10 620 11 810 12 669
Нетен марж 11% 21% 10% 10% 11% 9% 12% 15% 15% 16%

Прогнозните данни са изготвени като са отчетени и възможните негативни и позитивни въздействия в контекста на световната финансова и икономическа криза.

С оглед ускоряване и улесняване намирането на сериозни стратегически и/или финансови инвеститори за реализиране на проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд”, БИЛБОРД АД си сътрудничи и ще ползва услугите на консултантския екип на “БЪЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ АДВАЙЗЪРС” ООД, гр. София.

БИЛБОРД АД ще информира акционерите си и цялата инвестиционна общност относно всеки следващ етап от реализиране на проекта.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.