Новини
Редовно годишно общо събрание на акционерите
14.05.2009

На 14.05.2009 г. БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ и обществеността Покана и писмени материали за редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 30.06.2009 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, вх. Централен, ет. 0, Зала 4, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БИЛБОРД” АД, гр. София през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БИЛБОРД” АД, гр. София през 2008 г.

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет. Съставът на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя 1-годишен мандат на одитния комитет на „БИЛБОРД” АД, гр. София и възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 100 лева за участие във всяко заседание.

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.

11. Приемане на решение за извършване на изменения и допълнения в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Предстои публикуване на поканата в един централен ежедневник и обявяването й в Търговския регистър.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
30.10.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.