Новини
Билборд АД ce присъединява към Националния Кодекс за корпоративно управление
06.03.2008

На заседание на СД на Билборд АД, проведено на 06.03.2008г. беше взето решение за присъединяване на дружеството към Националния Кодекс за корпоративно управление, официално приет през месец октомври 2007г.

Всички членове на Съвета на директорите изрично заявяват, че в цялостната си дейност занапред, като отговорно корпоративно ръководство, ще се съобразяват и ще прилагат принципите на корпоративно управление и препоръките, регламентирани в Кодекса и ще полагат усилия тези принципи да стоят в основата на цялостната дейност на Билборд АД и дружествата от икономическата група. Информация относно конкретното приложение на принципите, залегнали в Националния Кодекс за корпоративно управление в дейността на Билборд АД, както и информация относно причините за несъобразяване с неприложими по отношение на дружеството разпоредби ще бъде представяна в годишните отчети на дружеството, както и на корпоративната му електронна страница.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.
27.05.2022

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 9 262 хил. лв. спрямо 6 855 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 35.11%. Към 31.03.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 9 250 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 831 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 35.41 %.