Новини
Билборд АД ce присъединява към Националния Кодекс за корпоративно управление
06.03.2008

На заседание на СД на Билборд АД, проведено на 06.03.2008г. беше взето решение за присъединяване на дружеството към Националния Кодекс за корпоративно управление, официално приет през месец октомври 2007г.

Всички членове на Съвета на директорите изрично заявяват, че в цялостната си дейност занапред, като отговорно корпоративно ръководство, ще се съобразяват и ще прилагат принципите на корпоративно управление и препоръките, регламентирани в Кодекса и ще полагат усилия тези принципи да стоят в основата на цялостната дейност на Билборд АД и дружествата от икономическата група. Информация относно конкретното приложение на принципите, залегнали в Националния Кодекс за корпоративно управление в дейността на Билборд АД, както и информация относно причините за несъобразяване с неприложими по отношение на дружеството разпоредби ще бъде представяна в годишните отчети на дружеството, както и на корпоративната му електронна страница.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
30.10.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.