Новини
Одит по ISO 9001:2000.
05.03.2008

Билборд АД се стреми постоянно да подобрява дейността си във всички възможни аспекти, включително увеличаване на пазарния дял, оптимизация на производствения процес, ефективно управление, повишаване доверието на клиентите. Част от тези усилия е въведената от дружеството система за управление на качеството, която осигурява надеждна база за контрол и развитие във всички сфери на дейност. От юли 2003г. дружеството притежава Сертификат, издаден от SGS United Kingdom, който удостоверява, че Системата за контрол на качеството на Билборд АД е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление ISO 9001:2000. На 15.12.2006г. Сертификата на дружеството е подновен с валидност до 14.12.2009г.

Съветът на директорите на Билборд АД уведомява акционерите, всички инвеститори и заинтересовани лица, че дружеството премина успешен периодичен одит по ISO 9001:2000.

Към настоящия момент ISO 9001 е най-разпространения в световен мащаб корпоративен стандарт, прилаган в повече от 160 страни, касаещ не само системата за управление на качеството, но и управлението на организацията като цяло.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.
27.05.2022

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 9 262 хил. лв. спрямо 6 855 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 35.11%. Към 31.03.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 9 250 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 831 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 35.41 %.