Новини
Вписване на увеличението на капитала и промените в Устава на БИЛБОРД АД в Търговския регистър
20.08.2008
На 19.08.2008г. въз основа на приети решения на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2008г., увеличението на капитала на „БИЛБОРД” АД от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една, както и приетите промени в Устава на дружеството са вписани в търговския регистър.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: