Новини
Вписване на увеличението на капитала и промените в Устава на БИЛБОРД АД в Търговския регистър
20.08.2008
На 19.08.2008г. въз основа на приети решения на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2008г., увеличението на капитала на „БИЛБОРД” АД от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една, както и приетите промени в Устава на дружеството са вписани в търговския регистър.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.