Новини
“ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД придобива недвижими имоти на стойност 4 880 000 ЕВРО.
13.08.2008

Във връзка с оповестените инвестиционни намерения за изграждане на нова офсетова и широкоформатна дигитална печатна база в бизнес център Bee Garden, гр. Варна, “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД – 100 % дъщерно дружество на „БИЛБОРД” АД е сключило на 12.08.2008г. окончателен договор за придобиване на недвижими имоти с обща площ 5 466 кв.м. на стойност 4 880 000 ЕВРО. Договорът за покупко-продажба на недвижимите имоти е сключен въз основа на получен инвестиционен кредит в размер на 3 360 000 ЕВРО от SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК – клон Варна със срок на издължаване 10 години. Остатъкът в размер на 1 520 000 ЕВРО е заплатен с част от предоставения на 01.08.2008г. заем от „БИЛБОРД” АД.

Дружеството “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД е сключило и договор за оборотен кредит в размер на 1 212 000 ЕВРО със SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК – клон Варна при срок на издължаване 9 месеца, необходим за осигуряване на средства за производство.

Договореното обезпечение по двата договора за кредит е ипотека върху имотите, предмет на договора за покупко-продажба.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
30.10.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.