Новини
“ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД придобива недвижими имоти на стойност 4 880 000 ЕВРО.
13.08.2008

Във връзка с оповестените инвестиционни намерения за изграждане на нова офсетова и широкоформатна дигитална печатна база в бизнес център Bee Garden, гр. Варна, “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД – 100 % дъщерно дружество на „БИЛБОРД” АД е сключило на 12.08.2008г. окончателен договор за придобиване на недвижими имоти с обща площ 5 466 кв.м. на стойност 4 880 000 ЕВРО. Договорът за покупко-продажба на недвижимите имоти е сключен въз основа на получен инвестиционен кредит в размер на 3 360 000 ЕВРО от SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК – клон Варна със срок на издължаване 10 години. Остатъкът в размер на 1 520 000 ЕВРО е заплатен с част от предоставения на 01.08.2008г. заем от „БИЛБОРД” АД.

Дружеството “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД е сключило и договор за оборотен кредит в размер на 1 212 000 ЕВРО със SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК – клон Варна при срок на издължаване 9 месеца, необходим за осигуряване на средства за производство.

Договореното обезпечение по двата договора за кредит е ипотека върху имотите, предмет на договора за покупко-продажба.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: