Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.09.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 6 669 хил. лв. спрямо 5 262 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 26.74 %. Към 30.09.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 6 641 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 5 010 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 32.55 %.

Към 30.09.2022 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 161 хил. лв. спрямо 233 хил. лв. за същия период на предходната година.

Към 30.09.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 1042 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2021 г. в размер на 993 хил. лв.

Към 30.09.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 303 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2021 г. в размер на 325 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
27.07.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Уведомление
30.06.2023

Във връзка с проведеното на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: