News
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
2022.10.27

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.09.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 6 669 хил. лв. спрямо 5 262 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 26.74 %. Към 30.09.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 6 641 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 5 010 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 32.55 %.

Към 30.09.2022 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 161 хил. лв. спрямо 233 хил. лв. за същия период на предходната година.

Към 30.09.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 1042 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2021 г. в размер на 993 хил. лв.

Към 30.09.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 303 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2021 г. в размер на 325 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
2022.11.22

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
2022.08.23

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
2022.07.22

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.