News
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.
2022.04.29

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.12.2021
2022.02.25

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2021.

 
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2021
2022.01.28

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.12.2021.