Новини
Обща рамка на инвестициите в основна дейност до края на 2008г.
01.08.2008

С настоящото „Билборд” АД уведомява всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица относно следното:

На свое заседание, проведено на 31.07.2008г. Съветът на директорите на „Билборд” АД прие обща рамка на инвестициите в основна дейност до края на 2008г., а именно широкоформатен дигитален печат - гр. София, широкоформатeн дигитален печат в гр. Варна чрез дъщерното дружество “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД и офсетов печат в гр. Варна посредством дъщерното дружество „ДЕДРАКС” ООД.
„Билборд” АД предвижда общият размер на инвестициите в трите направления да достигне 11.6 млн. евро към края на 2008г., от които собственото участие ще възлиза на 3.7 млн. евро.
Конкретните параметри на инвестиционната програма са:
1.Инвестиции в широкоформатен дигитален печат - гр. София чрез:

  • закупуване и внедряване на нови печатни технологии за 3D печат
  • закупуване на машини за увеличаване на капацитета на UV печат и текстилен печат
  • закупуване на специализирано оборудване за автоматизация на довършителните работи (рязане, лепене, биговане и др.)

От началото на 2008г. до настоящия момент „Билборд” АД е закупил следните машини и технологии: VIRTU R35/48, AQUAJET 33/24, FUJIFILM Acuity, OBJET Connex, HP Z6100, SUMA T1600, SEAL 62S, ESCO Kongsberg i-XL, DB Eyeleting machines, Miller Weldmaster T-100, Miller Weldmaster 112CS, Rolsroller 540, FOTOBA 30/62, FOTOBA 12/20TT, NEOLT electro power plus. Общият размер на инвестираните средства в това направление възлиза на 2.2 млн. евро, от които 400 000 евро са собствени средства на дружеството. До края на месец август 2008г. придобитите машини ще бъдат въведени в редовна експлоатация.

2.Инвестиции в широкоформатен дигитален печат и пазарното му представяне в гр. Варна посредством изграждане на нова печатна база.
„Билборд” АД възнамерява да осъществява дигиталната печатна дейност в гр. Варна чрез дъщерното си дружество“ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД. Общият размер на предвидените инвестициите в това направление е 1.1 млн. евро – изцяло собствени средства. Планираните машини включват: VUTEK 5330EC, VUTEK 3360EC, VUTEK Press VU 200/600W+, Mimaki TextileJet TX1600, HP Z6100, SEAL 62C, SUMA D1400, NEOLT electro plexy trim, NEOLT horizontal electro foam trim plus, DB Eyeleting machines, Miller Weldmaster 112SC. Предвижданията са широкоформатният дигитален печат в гр. Варна да започне да функционира в края на месец август 2008г.

3.Инвестиции в офсетов печат и пазарното му представяне в гр. Варна.
„Билборд” АД възнамерява да осъществява офсетова печатна дейност в гр. Варна чрез дъщерното си дружество „ДЕДРАКС” ООД на територията на обща с дигиталния печат база. Размерът на предвидените инвестиции в това направление е 3.1 млн. евро, от които 400 000 евро собствени средства. Към момента се уточнява необходимия машинен парк. Предвижданията са офсетовият печат в гр. Варна да започне да функционира в края на 2008г.

Проектите в гр. Варна ще се реализират в обособена нова печатна база с обща площ 5 466 кв.м., от които търговска офис площ 336 кв.м., а производствена площ 5 130 кв.м. Базата се намира в бизнес център Bee Garden, гр. Варна, като очакванията са предварителният договор за закупуване на помещенията да бъде сключен до 05.08.2008г. Общият размер на необходимите инвестиции за придобиване и довършителни работи ще достигне 5.2 млн. евро.
Във връзка с инвестиционните намерения за изграждане на офсетова и широкоформатна дигитална печатна база в гр. Варна, „Билборд” АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД предоставя на дъщерното си дружество заем в размер на 5 000 000 лв. при годишна лихва в размер на ОЛП плюс добавка от три процентни пункта и срок на издължаване до 31.12.2009г.

„Билборд” АД уведомява всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица, че коментираните по-горе инвестиции следва да се разглеждат отделно от проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд”, чиято реализация се осъществява съгласно предварително планираните съвместни действия с дъщерното дружество „ХИИТСЕТ” ЕООД.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.