Новини
Обща рамка на инвестициите в основна дейност до края на 2008г.
01.08.2008

С настоящото „Билборд” АД уведомява всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица относно следното:

На свое заседание, проведено на 31.07.2008г. Съветът на директорите на „Билборд” АД прие обща рамка на инвестициите в основна дейност до края на 2008г., а именно широкоформатен дигитален печат - гр. София, широкоформатeн дигитален печат в гр. Варна чрез дъщерното дружество “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД и офсетов печат в гр. Варна посредством дъщерното дружество „ДЕДРАКС” ООД.
„Билборд” АД предвижда общият размер на инвестициите в трите направления да достигне 11.6 млн. евро към края на 2008г., от които собственото участие ще възлиза на 3.7 млн. евро.
Конкретните параметри на инвестиционната програма са:
1.Инвестиции в широкоформатен дигитален печат - гр. София чрез:

  • закупуване и внедряване на нови печатни технологии за 3D печат
  • закупуване на машини за увеличаване на капацитета на UV печат и текстилен печат
  • закупуване на специализирано оборудване за автоматизация на довършителните работи (рязане, лепене, биговане и др.)

От началото на 2008г. до настоящия момент „Билборд” АД е закупил следните машини и технологии: VIRTU R35/48, AQUAJET 33/24, FUJIFILM Acuity, OBJET Connex, HP Z6100, SUMA T1600, SEAL 62S, ESCO Kongsberg i-XL, DB Eyeleting machines, Miller Weldmaster T-100, Miller Weldmaster 112CS, Rolsroller 540, FOTOBA 30/62, FOTOBA 12/20TT, NEOLT electro power plus. Общият размер на инвестираните средства в това направление възлиза на 2.2 млн. евро, от които 400 000 евро са собствени средства на дружеството. До края на месец август 2008г. придобитите машини ще бъдат въведени в редовна експлоатация.

2.Инвестиции в широкоформатен дигитален печат и пазарното му представяне в гр. Варна посредством изграждане на нова печатна база.
„Билборд” АД възнамерява да осъществява дигиталната печатна дейност в гр. Варна чрез дъщерното си дружество“ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД. Общият размер на предвидените инвестициите в това направление е 1.1 млн. евро – изцяло собствени средства. Планираните машини включват: VUTEK 5330EC, VUTEK 3360EC, VUTEK Press VU 200/600W+, Mimaki TextileJet TX1600, HP Z6100, SEAL 62C, SUMA D1400, NEOLT electro plexy trim, NEOLT horizontal electro foam trim plus, DB Eyeleting machines, Miller Weldmaster 112SC. Предвижданията са широкоформатният дигитален печат в гр. Варна да започне да функционира в края на месец август 2008г.

3.Инвестиции в офсетов печат и пазарното му представяне в гр. Варна.
„Билборд” АД възнамерява да осъществява офсетова печатна дейност в гр. Варна чрез дъщерното си дружество „ДЕДРАКС” ООД на територията на обща с дигиталния печат база. Размерът на предвидените инвестиции в това направление е 3.1 млн. евро, от които 400 000 евро собствени средства. Към момента се уточнява необходимия машинен парк. Предвижданията са офсетовият печат в гр. Варна да започне да функционира в края на 2008г.

Проектите в гр. Варна ще се реализират в обособена нова печатна база с обща площ 5 466 кв.м., от които търговска офис площ 336 кв.м., а производствена площ 5 130 кв.м. Базата се намира в бизнес център Bee Garden, гр. Варна, като очакванията са предварителният договор за закупуване на помещенията да бъде сключен до 05.08.2008г. Общият размер на необходимите инвестиции за придобиване и довършителни работи ще достигне 5.2 млн. евро.
Във връзка с инвестиционните намерения за изграждане на офсетова и широкоформатна дигитална печатна база в гр. Варна, „Билборд” АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на “ДИГИТАЛ ПРИНТ” ЕООД предоставя на дъщерното си дружество заем в размер на 5 000 000 лв. при годишна лихва в размер на ОЛП плюс добавка от три процентни пункта и срок на издължаване до 31.12.2009г.

„Билборд” АД уведомява всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица, че коментираните по-горе инвестиции следва да се разглеждат отделно от проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд”, чиято реализация се осъществява съгласно предварително планираните съвместни действия с дъщерното дружество „ХИИТСЕТ” ЕООД.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: