Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.
25.02.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.12.2021 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 30 925 хил. лв. спрямо 28 541 хил. лв. за 2020 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 8.35%. Към 31.12.2021 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 30 430 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2020 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 28 461 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 6.92 %.

Към 31.12.2021 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 635 хил. лв. спрямо консолидира печалба преди облагане с данъци за 2020 г. на стойност 719 хил. лв., което представлява понижение на консолидираната печалба с 11.68 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.12.2021 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 322 хил. лв. спрямо 108 хил. лв. за същия период на предходната година.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.