Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2021 г.
28.01.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2021 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 31.12.2021 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 7 931 хил. лв. спрямо 6 663 хил. лв. за 2020 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 19.03 %. Към 31.12.2021 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 7439 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2020 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6578 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 13.09 %.

Към 31.12.2021 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 253 хил. лв.

Към 31.12.2021 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 1732 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.12.2020 г. в размер на 1012 хил. лв.

Към 31.12.2021 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 369 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.12.2020 г. в размер на 116 хил. лв.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.
29.04.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.
25.02.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.

 
Уведомление
26.11.2021

С настоящото уведомяваме, че БИЛБОРД АД приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 като сключи договор за инвестиционен банков кредит с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 6 340 000 лв.