Новини
Уведомление
26.11.2021

С настоящото уведомяваме, че БИЛБОРД АД приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 като сключи договор за инвестиционен банков кредит с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 6 340 000 лв. Кредитът се отпуска за срок от 72 месеца след усвояване при лихвен процент в размер на референтния лихвен процент на ОББ за периода на действие на договора плюс 2.2 пункта надбавка годишно, но не по-малко от 2.2 % годишно. Съдлъжник по договора за кредит е ДЕДРАКС АД. Обезпеченията за предоставяне на кредита включват учредяване на ипотека върху поземлени имоти в гр. Костинброд и гр. Варна, собственост на БИЛБОРД АД и ДЕДРАКС АД и учредяване на особен залог върху активи, представляващи машини, собственост на БИЛБОРД АД и на ДЕДРАКС АД.

ДЕДРАКС АД също приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 5 510 000 лв. при същите условия. Съдлъжник по договора за кредит е БИЛБОРД АД.

Рефинансирането на кредитите към „Българска банка за развитие“ АД от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД е договорено при значително по-благоприятни условия, както от гледна точка на договорената лихва, така и по отношение на обезпеченията и разходите за обслужване. С постигнатата договореност дългосрочните разходи на дружеството не се увеличават, но се постига оптимизиране на текущите разходи за лихви и обслужване на дълга.

Очакванията на ръководството на БИЛБОРД АД са, че постигнатите условия на рефинансиране ще допринесат за по-добра оперативна дейност и финансово-икономическата стабилност на дружеството в средносрочен и дългосрочен план.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: