News
Уведомление
2021.11.26

С настоящото уведомяваме, че БИЛБОРД АД приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 като сключи договор за инвестиционен банков кредит с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 6 340 000 лв. Кредитът се отпуска за срок от 72 месеца след усвояване при лихвен процент в размер на референтния лихвен процент на ОББ за периода на действие на договора плюс 2.2 пункта надбавка годишно, но не по-малко от 2.2 % годишно. Съдлъжник по договора за кредит е ДЕДРАКС АД. Обезпеченията за предоставяне на кредита включват учредяване на ипотека върху поземлени имоти в гр. Костинброд и гр. Варна, собственост на БИЛБОРД АД и ДЕДРАКС АД и учредяване на особен залог върху активи, представляващи машини, собственост на БИЛБОРД АД и на ДЕДРАКС АД.

ДЕДРАКС АД също приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 5 510 000 лв. при същите условия. Съдлъжник по договора за кредит е БИЛБОРД АД.

Рефинансирането на кредитите към „Българска банка за развитие“ АД от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД е договорено при значително по-благоприятни условия, както от гледна точка на договорената лихва, така и по отношение на обезпеченията и разходите за обслужване. С постигнатата договореност дългосрочните разходи на дружеството не се увеличават, но се постига оптимизиране на текущите разходи за лихви и обслужване на дълга.

Очакванията на ръководството на БИЛБОРД АД са, че постигнатите условия на рефинансиране ще допринесат за по-добра оперативна дейност и финансово-икономическата стабилност на дружеството в средносрочен и дългосрочен план.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
2023.08.28

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
2023.07.27

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Уведомление
2023.06.30

Във връзка с проведеното на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: