News
Уведомление
2021.11.26

С настоящото уведомяваме, че БИЛБОРД АД приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 като сключи договор за инвестиционен банков кредит с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 6 340 000 лв. Кредитът се отпуска за срок от 72 месеца след усвояване при лихвен процент в размер на референтния лихвен процент на ОББ за периода на действие на договора плюс 2.2 пункта надбавка годишно, но не по-малко от 2.2 % годишно. Съдлъжник по договора за кредит е ДЕДРАКС АД. Обезпеченията за предоставяне на кредита включват учредяване на ипотека върху поземлени имоти в гр. Костинброд и гр. Варна, собственост на БИЛБОРД АД и ДЕДРАКС АД и учредяване на особен залог върху активи, представляващи машини, собственост на БИЛБОРД АД и на ДЕДРАКС АД.

ДЕДРАКС АД също приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 5 510 000 лв. при същите условия. Съдлъжник по договора за кредит е БИЛБОРД АД.

Рефинансирането на кредитите към „Българска банка за развитие“ АД от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД е договорено при значително по-благоприятни условия, както от гледна точка на договорената лихва, така и по отношение на обезпеченията и разходите за обслужване. С постигнатата договореност дългосрочните разходи на дружеството не се увеличават, но се постига оптимизиране на текущите разходи за лихви и обслужване на дълга.

Очакванията на ръководството на БИЛБОРД АД са, че постигнатите условия на рефинансиране ще допринесат за по-добра оперативна дейност и финансово-икономическата стабилност на дружеството в средносрочен и дългосрочен план.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2021
2021.11.05

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.09.2021.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2021
2021.11.01

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.09.2021.

 
Уведомление
2021.05.26

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.