Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г.
05.11.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.09.2021 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 20 567 хил. лв. спрямо 20 350 хил. лв. за същия период на 2020 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 1.07 %. Към 30.09.2021 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 20 312 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2020 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 20 289 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 0.11 %.

Към 30.09.2021 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 730 хил. лв. спрямо консолидира печалба преди облагане с данъци за същия период на 2020 г. на стойност 389 хил. лв., което представлява ръст на консолидираната печалба от 87.66 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 30.09.2021 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 451 хил. лв. спрямо 138 хил. лв. за същия период на предходната година, което представлява повишение от 226.8 %.

Към 30.09.2021 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 2608 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2020 г. в размер на 2202 хил. лв.

Към 30.09.2021 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1045 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2020 г. в размер на 649 хил. лв.

 
Уведомление
26.11.2021

С настоящото уведомяваме, че БИЛБОРД АД приключи процедура по рефинансиране на кредитите си към „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 като сключи договор за инвестиционен банков кредит с „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 за сумата общо до 6 340 000 лв.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2021 г.
01.11.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2021 г.

 
Уведомление
26.05.2021

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.