News
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2021
2021.11.05

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.09.2021.

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 30.09.2021 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 20 567 000 compared to BGN 20 350 000 for the same period of 2020 which represents an increase of the net sales revenues by 1.07%. As of 30.09.2021 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 20 312 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 30.09.2020 in the amount of BGN 20 289 000 which represents an increase of the company’s consolidated production net sales revenues by 0.11 %.

As of 30.09.2021 BILLBOARD AD reported consolidated profit before taxes in the amount of BGN 730 000 compared to the consolidated profit before taxes in the amount of BGN 389 000 for the same period of 2020 which represents a growth of the profit before taxes by 87.66 %. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 30.09.2021, related to the owners of the parent company is in the amount of BGN 451 000 compared to BGN 138 000 for the same period of the previous year which is a 226.8 % increase.

As of 30.09.2021 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased with the financial expenses and decreased with the financial incomes (EBITDA) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 2 608 000 compared to the EBITDA on a consolidated basis reported by 31.03.2020 in the amount of BGN 2 202 000.

As of 30.09.2021 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 1 045 000 compared to the EBIT on a consolidated basis reported by 30.09.2020 in the amount of BGN 649 000.

 
Уведомление
2022.06.29

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.
2022.05.27

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 9 262 хил. лв. спрямо 6 855 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 35.11%. Към 31.03.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 9 250 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 831 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 35.41 %.

 
Уведомление
2022.05.27

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.