Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.
26.05.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2021 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 6855 хил. лв. спрямо 7315 хил. лв. за същия период на 2020 г., което представлява понижение на консолидираните нетни приходи от продажби с 6.29 %. Към 31.03.2021 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 6831 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2020 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 7296 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 6.37 %.

Към 31.03.2021 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 353 хил. лв. спрямо консолидира печалба преди облагане с данъци за същия период на 2020 г. на стойност 237 хил. лв., което представлява ръст на консолидираната печалба от 48.94 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.03.2021 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 217 хил. лв. спрямо 109 хил. лв. за същия период на предходната година, което представлява повишение от 99.08 %.

Към 31.03.2021 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 941 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2020 г. в размер на 873 хил. лв.

Към 31.03.2021 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 423 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2020 г. в размер на 360 хил. лв.

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.03.2021.

 
Уведомление
26.05.2021

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.
29.04.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.
01.03.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.