Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.
29.04.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 31.03.2021 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 1 731 хил. лв. спрямо 1 729 хил. лв. за същия период на 2020 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 0.12 %. Към 31.03.2021 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 1 707 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2020 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 1 709 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 0.12 %.

Към 31.03.2021 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 58 хил. лв. спрямо печалба преди облагане с данъци за същия период на 2020 г. на стойност 46 хил. лв., което представлява повишение от 26.09 %.

Към 31.03.2021 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 335 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2020 г. в размер на 246 хил. лв.

Към 31.03.2021 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 112 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2020 г. в размер на 25 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.
01.03.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.
26.11.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г.
29.10.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г.