Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.
01.03.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.12.2020 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 28 541 хил. лв. спрямо 35 502 хил. лв. за същия период на 2019 г., което представлява понижение на консолидираните нетни приходи от продажби с 19.61 %. Към 31.12.2020 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 28 461 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2019 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 33 040 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 13.86 %.

Към 31.12.2020 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 842 хил. лв. спрямо консолидирана загуба преди облагане с данъци за 2019 г. на стойност 2957 хил. лв. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.12.2020 г. е на стойност 682 хил. лв. спрямо нетна консолидирана загуба на дружеството към 31.12.2019 г. в размер на 2972 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.12.2020 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 210 хил. лв.

Към 31.12.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 3754 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.12.2019 г. в размер на 4 163 хил. лв.

Към 31.12.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1 680 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.12.2019 г. в размер на -1 673 хил. лв.

 
Уведомление
26.05.2021

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.
26.05.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.
29.04.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.